Egzaminy w 2020 roku

Koronawirus wymusił wprowadzenie zmian w wielu aspektach naszego życia. W związku z epidemią zmianie ulec musiały także zasady i terminy przeprowadzania egzaminów: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Wczoraj, 19 maja Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie regulujące te kwestie

Harmonogram egzaminów:
Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.
Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń:
- Do 31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.
- Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.
- 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.
- 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

O tym należy pamiętać podczas egzaminu:
- nie wchodź na tern szkoły, jeżeli ty lub osoba, z którą mieszkasz jest na kwarantannie,
- zachowaj 1,5 - metrowy odstęp od innych, zawsze ilekroć jest to możliwe
- zakrywaj usta i nos dopóki nie zajmiesz miejsca na sali egzaminacyjnej,
- zakrywaj usta i nos gdy z kimś rozmawiasz, lub wychodzisz z sali egzaminacyjnej,
- używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. cyrkla czy linijki,
- pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału sprzętu lub urządzenia, którego używają również inne osoby,
- po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami o egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych,
- Dbaj o higienę. Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad myci i dezynfekcji rąk,
- zakrywaj usta zgięciem łokcia kiedy kichasz lub kaszlesz,
- Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież