Lutowa sesja sejmiku

Ocena realizacji Strategii Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017, inwestycje zrealizowane na drogach krajowych w 2017 roku oraz sprawozdanie z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w latach 2005-2020 – to niektóre z tematów XLII Sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego.

W sesji uczestniczyło 24 radnych a wśród gości m.in. senator Waldemar Sługocki, Marek Langer dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Andrzej Rochmiński prezes oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisław Myśliwiec prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Maciej Jankowski przewodniczący zielonogórskiej „Solidarności”, Mirosław Glaz przewodniczący zrzeszenia lubuskich starostów, Robert Gwidon Makarowicz prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wielu innych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski przedstawił informację o zmianach w ordynacji wyborczej do samorządów i odpowiadał na pytania radnych w tym temacie. Główne zmiany to wprowadzenie pięcioletnich (a nie jak odtąd czteroletnich) kadencji w samorządach oraz wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów (nie będą mogli po raz trzeci ubiegać się o reelekcję). Jednakże dwukadencyjność będzie obowiązywać od najbliższej kadencji, nie zamykając tym samym możliwości startowania w wyborach dotychczasowym włodarzom gmin, którzy rządzą dłużej niż dwie kadencje. Kolejna zmiana przepisów polega na wprowadzeniu w obwodach głosowania dwóch odrębnych komisji – jednej do przeprowadzenia głosowania, drugiej do liczenia głosów (komitety wyborcze będą mogły delegować swoich mężów zaufania po jednym do każdego obwodu głosowania). Ponadto cała dokumentacja po przeprowadzonych wyborach (w tym karty do głosowania) musi być przekazana do Archiwum Państwowego, gdzie będzie przechowywana przez okres 5 lat. Obecna kadencja samorządów mija 16 listopada br. Wybory samorządowe mogą się odbyć w którąś niedzielę - 21 października, 28 października lub 4 listopada, a ich termin musi być ogłoszony między 16 lipca a 16 sierpnia br.

Przewodniczący Czesław Fiedorowicz zwrócił się z postulatem, aby na przyszłej sesji poruszyć sprawę kontrowersyjnej budowy nowego szpitala w Zielonej Górze przy Trasie Północnej. Odniosła się do tego marszałek Elżbieta Anna Polak: - Przetarg na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest ogłoszony, poprzedni nie został rozstrzygnięty. Mam nadzieję, że nie ma nikogo, kto byłby przeciw tej inwestycji. Komisja Europejska wyraźnie powiedziała, że nie będzie finansować nowych szpitali w Polsce, nam udało się uzyskać poparcie dla rozbudowy szpitali zarówno w Zielonej Górze (CZMiD) jak i w Gorzowie (ośrodek radioterapii). Minister zdrowia był przeciwny, ale udało się go przegłosować. Nie ma szansy, żeby starać się o budowę nowego szpitala. Jeśli strona rządowa ma inne informacje, to będziemy z taką samą determinacją zabiegać o budowę nowego szpitala. Ale wiceminister Jerzy Materna powinien w pierwszej kolejności pokazać montaż finansowy tej inwestycji, albo zająć się żeglownością Odry, czyli tym, czym zajmuje się jego resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – powiedziała marszałek.

W ramach interpelacji radna Natalia Pawlak interweniowała w sprawie oznakowania skrzyżowania w Trzcielu drogi wojewódzkiej z powiatową. Radny Józef Kruczkowski zabrał głos w sprawie wspólnych z Brandenburgią obrad na temat połączeń transgranicznych, do których ma dojść w maju w Poczdamie. Radna Anna Chinalska interweniowała w sprawie prac przygotowawczych związanych z obwodnicą Krosna Odrz. (to inwestycja GDDKiA), pytała o możliwości budowy ścieżki rowerowej w gminie Dąbie oraz możliwości modernizacji dróg wojewódzkich. Radny Klaudiusz Balcerzak interweniował w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 278 Konotop-Bojadła oraz w kierunku przeprawy promowej w Milsku. Zabrał też głos w sprawie promocji polskiej i lubuskiej żywności na rynkach światowych. – Zapewniam, że promocja zdrowej żywności i lokalnych produktów to jeden z naszych priorytetów – podkreśliła marszałek.

Radny Łukasz Mejza złożył cztery interpelacje: dotyczącej połączenia kolejowego Zielona Góra – Gubin, modernizacji drogi 138 w gminie Gubin, działań na rzecz wydobycia miedzi w woj. lubuskim oraz działań na rzecz stworzenia lubuskiego programu antysmogowego. Marszałek Polak zapewniła, że zarząd pracuje nad uchwałą antysmogową. – Gminy też mogą finansować wymianę pieców. Tam, gdzie są już przyjęte uchwały antysmogowe, tam mieszkańcy są karani, dlatego trzeba mieć świadomość, że z tą uchwałą wiążą się sankcje. Nie należymy tutaj do najbardziej zagrożonych regionów pod względem jakości powietrza – odparła marszałek.

Marszałek przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu województwa w okresie między sesjami. Poinformowała też o swoim spotkaniu z wiceministrem Jerzym Materną w sprawie budowy mostu na Odrze w Milsku, w związku z niepokojącymi informacjami ze strony ministerstwa o konieczności nowych uzgodnień co do rzędnych tej inwestycji (projektowany most miałby być podniesiony do 7 m., a nie jak do tej pory do 5 m.), tymczasem przetarg został rozstrzygnięty bardzo korzystnie, firma wykonuje projekt, a zmiana rzędnych oznaczałaby zatrzymanie tej inwestycji lub znacznie podniesienie jej kosztów. Marszałek interweniowała w tej sprawie podczas niedawnej inauguracji Samorządowego Roku Odry 2018, która odbyła się we Wrocławiu.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad XLII zwyczajnej sesji Sejmiku.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Informacja na temat zmian w Kodeksie Wyborczym.
Wnioski i interpelacje.
Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
Informacja o inwestycjach zrealizowanych na drogach krajowych w 2017 roku oraz planach na rok bieżący. 
Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017.
Sprawozdanie za lata 2016-2017 z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005-2020.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.
Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Brzeźnicy”.
Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” .
Podjęcie uchwały w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu powierzchni na działce nr 810/54 przy ul. Floriana Kroenke w Gorzowie Wlkp., stanowiącej własność Województwa Lubuskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 103/3, położonej w Zielonej Górze, przy ul. Fryderyka Chopina.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sulęcinie, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 49.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zdzisławie Lucynie Jaroszewicz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Małgorzacie Czesławie Stuckiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad XLII sesji Sejmiku

galeriaa.jpg

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież